DESKGATE EULA

EULA

LÆS VENLIGST OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (EULA). Denne EULA er en juridisk aftale mellem dig og DeskGate GmbH (DESKGATE) om licensering og brug af DeskGate-softwaren, som omfatter DeskGate, DeskGate Enterprise, DeskGate Module, DeskGate Home User (GRATIS) og computersoftware og -applikationer (SOFTWARE). Denne EULA dækker også software, alle tilknyttede medier, trykt materiale og online eller elektronisk dokumentation (samlet PRODUKT). Fremtidige udgivelser af produktet kan indeholde ændringer til denne EULA.

VED AT KLIKKE "JEG ACCEPTERER" ELLER DOWNLOAD ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGE SOFTWAREN, GIVER DU SAMTYKKE TIL ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE EULA. HVIS DU IKKE ACCEPTERER NOGEN AF BETINGELSERNE I DENNE EULA, SKAL DU OMGÅENDE RETURNERE, SLETTE ELLER ØDELEGGE ALLE KOPIER AF DEN SOFTWARE, DU KAN HAVE.

1. TILDELING AF LICENS. Medmindre andet er angivet i den relevante softwaredokumentation, giver DeskGate dig i henhold til denne EULA en licens til at bruge produktet i en ubestemt periode. Licensen givet heri er ikke-eksklusiv, og dens omfang afhænger af, om du bruger softwaren til personlig eller kommerciel brug. (i) Privat brug af DeskGate: hvis din brug af softwaren er til privat brug, må du installere softwaren på private computere, der skal bruges i en hvilken som helst session på et hvilket som helst tidspunkt; Privat brug er brug af DeskGate til formål, der ikke er af kommerciel karakter, og som du hverken betales direkte eller indirekte for (for mere information se http://www.deskgate.com (ii) DeskGate Home User: du har tilladelse til at installere softwaren på én computer og får lov til at køre op til ubegrænsede gratis forbindelser i fjernbetjeningstilstand.; DeskGate Enterprise: Denne softwarepakke kan være licenseret til flere specificerede DeskGate-konti. Hver DeskGate-konto tilgås af en navngiven bruger, der indtaster personlige brugerdata. Efter at have logget ind på DeskGate-kontoen på en hvilken som helst computer, kan den navngivne bruger etablere forbindelser til de maskiner, som DeskGates agentsoftware installerede, i fjernbetjeningstilstand eller have op til ubegrænsede deltagere i ethvert møde. Hver navngiven bruger kan etablere op til ubegrænsede forbindelser i Fjernbetjeningstilstand Baseret på ovenstående beregninger skal virtualiserede desktops eller computere eller anden hardware, der kører flere styrede systemer, tælles som individuel komp. uters mod det samlede antal. Yderligere samtidige brugere af softwaren vil kræve de respektive yderligere licenser. ¹En navngivet bruger er en fysisk person navngivet af kunden, som har tilladelse til at bruge softwaren. Denne person er ikke berettiget til at videregive sine login-data til andre.

2. STØTTE. Ud over dine garantikrav vil DeskGate efter eget valg give dig support, som skal bestå af: (i) telefonisk eller elektronisk support til dig for at hjælpe dig med at lokalisere og på egen hånd løse problemer med Produkt og/eller (ii) levering af udvidelser, forbedringer og andre ændringer, som DeskGate måtte foretage til produktet, og som er gjort offentligt tilgængeligt, uden ekstra omkostninger, for andre licenstagere af produktet, der er tilmeldt Support.

3. BETA-TEST. DeskGate kan give dig Beta-testversioner af produktet SOM ER, gratis og UDEN GARANTI AF NOGEN ART. En sådan bestemmelse er kun gjort med det formål at hjælpe DeskGate med at teste funktionalitet eller kompatibilitet. Hvis du bruger denne testversion, bedes du give DeskGate overbevisende feedback i det format, du måtte ønske, eller er instrueret af (BIDRAG). Du anerkender udtrykkeligt, at din deltagelse i enhver beta-test udføres af dig på frivillig basis, og at du ikke har nogen ret til betaproduktet eller -bidraget, hvad enten det er i original form (som givet til dig) eller med hensyn til noget afledt arbejde ( uanset om det er baseret på, helt eller delvist, på enhver deltagelse eller feedback, du måtte give). Uanset ovenstående accepterer du at give DeskGate gratis alle brugsrettigheder med hensyn til dit bidrag.

4. BEGRÆNSNINGER. Medmindre andet er aftalt skriftligt, har du ingen ret, og du må ikke tillade nogen tredjepart at: (i) foretage fejlrettelser til eller på anden måde ændre eller tilpasse produktet eller dekompilere, dekryptere, adskille, reverse engineering eller forsøge at rekonstruere eller opdage enhver kildekode eller underliggende ideer, algoritmer, filformater eller programmerings- eller interoperabilitetsgrænseflader for produktet eller af filer, der er indeholdt eller genereret ved hjælp af produktet på nogen måde eller på anden måde reducere produktet til en menneskelig læsbar form, medmindre det udtrykkeligt er tilladt ved lov i hver sag; eller (ii) omgå eller tilvejebringe metoden eller midlerne til at omgå enhver TMP i produktet; eller (iii) bruge produktet på en måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt heri.

5. LICENSENS OMFANG. DeskGate er indehaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til produktet i hele verden. Bemærk venligst, at produktet kan indeholde tredjepartssoftware. Med licensen vil du blive tildelt, ifølge Sec. 1, den ikke-eksklusiv ret til at bruge produktet, som ikke udgør noget salg. Du får ingen yderligere rettigheder eller titler til eller til produktet ud over denne slutbrugerlicensaftale. DeskGate og dets licensgivere bevarer ejendomsretten til alle kopier af produktet og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig i henhold til denne EULA.

6. SAMTYKKE TIL BRUG AF DATA. DeskGate og du skal overholde de respektive bestemmelser i de gældende databeskyttelseslove. DeskGate tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt og overholder strengt databeskyttelseslovene. DeskGate indsamler, behandler og bruger dine data til implementering og behandling af kontraktforholdet med dig, især til succesfuld etablering af forbindelser over internettet. Ud over det vil dine data ikke blive brugt uden dit forudgående samtykke, især ikke til reklameformål. Ikke-personlige data kan blive indsamlet automatisk for at tilbyde dig førsteklasses service, især for at lette og forbedre leveringen af softwareopdateringer, support, indhold, TPM og andre tjenester.

7. INDHOLD OPDATERINGER; TEKNOLOGISKE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER (TPM). Nogle produkter kræver, for optimal brug, og DeskGate kan levere til dig i en række formater (feeds, definitionsfiler osv.), indhold, der automatisk, synkroniseres eller opdateres fra tid til anden med DeskGates servere eller systemer (INDHOLD). Sådant indhold kan leveres i en begrænset periode, fra tid til anden eller i overensstemmelse med en gældende og gyldig supportaftale. Produkterne kan også indeholde teknologiske beskyttelsesforanstaltninger, for eksempel en licensnøgle eller kode, der forhindrer ubegrænset kopiering, eller begrænser brugstid eller funktionalitet i overensstemmelse med den type licens, du køber (TPM). Du giver samtykke til, at Produktet automatisk vil kontakte DeskGate for at modtage indhold, og derudover, hvis og når nogen af følgende hændelser opstår: (i) Produktet er vellykket installeret af dig; (ii) du undlader at installere produktet korrekt; (iii) Produktet er blevet konfigureret med succes; (iv) der er ændringer i produktets licensnøgle eller TPM; og/eller (v) produktet er afinstalleret. DeskGate har kontorer over hele verden, og du anerkender og giver dit samtykke til, at alle indsamlede data kan sendes til ethvert DeskGate-kontor eller tilknyttede selskaber til behandling, herunder steder uden for USA og EU. Dit samtykke til dette afsnit 7 er begrænset til alle data, der ikke er dine personlige data. For enhver af dine personlige data indsamlet, behandlet eller på anden måde brugt i forbindelse med dette afsnit 7, gælder afsnit 6 i overensstemmelse hermed.

8. OPSIGELSE. Du, som privat bruger, og DeskGate kan til enhver tid opsige denne EULA; i modsat fald kan den opsiges i overensstemmelse med lovbestemmelserne. I tilfælde af opsigelse skal du ophøre med al brug af Produktet, destruere alle kopier (inklusive eventuelle komponenter) af Produktet, eller på DeskGates anmodning returnere sådanne kopier til DeskGate. Afsnit 2, 5, 10, 11, 12 og 13 i denne slutbrugerlicensaftale skal overleve enhver opsigelse af denne slutbrugeraftale.

9. EKSPORTKONTROL. Du accepterer, at produktet ikke vil blive brugt, afsendt, overført eller eksporteret til noget land eller til nogen: (i) som EU eller FN har embargo på varer; (ii) hvor den nationale lovgivning i den relevante EU-medlemsstat har indført embargo på varer; (iii) opført i enhver vedtaget fælles holdning om restriktive foranstaltninger pålagt af EU; (iv) på US Treasury Departments liste over Specially Designated Nationals eller US Commerce Department's Table of Deny Orders; eller (v) på nogen måde, der er forbudt i henhold til EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, United States Export Administration Act eller andre eksportlove eller -forskrifter. Ved at bruge produktet erklærer du, at du ikke er placeret i, under kontrol af eller en statsborger eller bosiddende i et sådant land eller på en sådan liste, og du påtager dig det fulde og eneansvar for en sådan brug.

10. GARANTI. DeskGate garanterer sine kommercielle brugere, at det leverede produkt vil være fri for defekter i en periode på to år fra datoen for modtagelse af produktet. Ingen garanti for defekter ydes til private brugere, medmindre en sådan defekt er ondsindet skjult. Eventuelle tillæg eller opdateringer til produktet, herunder uden begrænsning, eventuelle (hvis nogen) servicepakker, patches eller rettelser, der er leveret til dig, er ikke dækket af nogen garanti; de leveres snarere 'SOM DE ER'. Denne garanti er personlig for dig og kan ikke overføres. AFHJÆLPNING: Hvis der opstår en produktmediefejl, og du har et gyldigt krav, vil DeskGate afhjælpe manglen ved en af følgende foranstaltninger: (1) udbedre defekten uden omkostninger for dig ved at bruge nye eller renoverede dele, der svarer til nye i ydeevne og pålidelighed, eller (2) udskifte produktmediet med produktmedie, der er nyt eller renoveret, hvilket mindst svarer til funktionalitet, der svarer til det originale produktmedie, eller (3) refundere købsprisen for det originale produktmedie, underlagt din levering af en gyldig kvittering for købet. Ovenstående regler skal naturligvis ikke påvirke andre rettigheder, som du måtte have ved lov. Udbedring er gratis for dig. Garantikrav er udelukket, hvis fejl i produktet er et resultat af uheld, misbrug, forkert anvendelse, unormal brug, en virus eller brug efter en opgradering blev gjort tilgængelig for dig.

UNDTAGET SOM ANGIVET OVENFOR, LEVERES PRODUKTET TIL BRUGEREN, SOM DET ER. DESKGATE GARANTERER IKKE, AT SPECIFIKATIONERNE ELLER FUNKTIONER INDEHOLDT I PRODUKTET VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN AF PRODUKTET VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT DEFEKTER I DET KORREKTEREDE PRODUKT VIL VÆRE. DESKGATE GARANTERER IKKE, AT PRODUKTERNE VIL VIRKE MED TREDJEPARTSPRODUKTER. YDERLIGERE GARANTERER DESKGATE IKKE, AT PRODUKTERNE ELLER SPECIFIKAT DESIGNEREDE VERSIONER HERAF FORTSÆTTER MED AT VÆRE TILGÆNGELIGE GENNEM TREDJEPARTS ONLINEBUTIKKER ELLER -MARKEDER ELLER FOR SPECIFIKKE ENHEDER FREMSTILLET AF DELE.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING: Medmindre andet er angivet heri, er DeskGate ansvarlig i tilfælde af brud på kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser som fastsat i gældende lov. DeskGate er kun erstatningsansvarlig - uanset juridisk årsag - i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Desuden er DeskGate ansvarlig for skader til kommercielle brugere, også i tilfælde af simpel uagtsomhed, der resulterer i skade på liv, krop eller helbred eller resulterer i misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse; i så fald er ansvaret dog begrænset til erstatning af den forudsigelige, typiske skade. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis DeskGate ondsindet har skjult en mangel eller har påtaget sig ansvar for varens tilstand. Det samme gælder for dine krav i henhold til produktansvarsloven. Du kan opsige eller annullere denne slutbrugerlicensaftale på grund af brud på forpligtelser, der ikke udgør en defekt, kun hvis DeskGate er ansvarlig for et sådant brud på forpligtelser. Enhver anden almindelig opsigelsesret ud over dette, er udelukket for dig.

12. ERSTATNING. Du accepterer at holde DeskGate, dets moder-, partner- eller datterselskabsorganisationer, embedsmænd, agenter og medarbejdere skadesløs for ethvert krav, tab, krav eller skade, herunder rimelige advokatsalærer, hævdet af en tredjepart på grund af eller opstået på grund af dit brud på nogen bestemmelse i denne EULA, dine uagtsomme eller uretmæssige handlinger og/eller din overtrædelse af gældende love.

13. HELE AFTALE. Denne EULA (som kan blive ændret fra tid til anden) er hele aftalen mellem dig og DeskGate vedrørende produktet og supporttjenesterne (hvis relevant), og de erstatter al tidligere eller samtidig mundtlig eller skriftlig kommunikation, forslag og repræsentationer mht. produktet eller supporttjenesterne.

14. GÆLDENDE LOV. Denne EULA er underlagt lovgivningen i Tyrkiet. DeskGate og du samtykker til den eksklusive jurisdiktion for domstolene i ISTANBUL, Tyrkiet.

15. AMERIKANSKE REGERINGS RETTIGHEDER. Hvis du anskaffer software på vegne af nogen del af den amerikanske regering, skal softwaren og enhver dokumentation anses for at være kommerciel software og kommerciel computersoftwaredokumentation, i henhold til DFAR Section 227.7202 og FAR 12.212 og 52.227-19, alt efter hvad der er relevant. Enhver brug, ændring, reproduktion, frigivelse, ydeevne, visning eller offentliggørelse af softwaren er udelukkende underlagt vilkårene i denne EULA er forbudt, undtagen i det omfang det udtrykkeligt er tilladt i vilkårene i denne EULA.

16. DIVERSE. (i) I tilfælde af at denne EULA bliver fundet ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, delvist (eller en del af en bestemmelse), skal du og DeskGate blive enige om en bestemmelse, der bedst afspejler den respektive klausul, og som er lovlig, gyldig og håndhæver; (ii) intet i denne EULA, udtrykkeligt eller underforstået, har til formål at eller skal give nogen anden person eller enhed nogen juridisk eller rimelig ret, fordel eller afhjælpning af nogen art; (iii) du må kun overdrage, pantsætte eller på anden måde overføre denne aftale eller nogen rettigheder eller forpligtelser heri til en tredjepart med DeskGates forudgående skriftlige godkendelse; og (iv) afsnitsoverskrifter er for nemheds skyld og har ingen virkning eller fortolkning.

17. MEDDELELSER. Alle meddelelser skal ske skriftligt, og det er tilstrækkeligt med en e-mail. Alle meddelelser skal rettes til:

USA Richard's Ave. 3rd FL Norwalk, CT 06854 - Telefon: 0850 302 6607 Copyright © 2005 USA DeskGate GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.


Download PDF